Projekty

Projekty

Projekty RC Vikýrek

1. Projekt "OPZ+: Lepší život na šumperském venkovu"

OPZ+: Lepší život na šumperském venkovu
Reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_008/0000027

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Příjemce: MAS Šumperský venkov, z.s.
Partneři s finančním příspěvkem:

 • BEC  družstvo – Business and Employment Co-operative
 • Pontis, o.p.s.
 • RC Vikýrek, z.s.

Anotace projektu: 

Cílem projektu je zlepšení života na šumperském venkovu v oblasti zaměstnanosti (zvýšení zaměstnanosti a především uplatnitelnosti osob ohrožených pracovním neúspěchem nebo  vyloučených z pracovního procesu na trhu práce; umožnění rozjezdu vlastního podnikání), sociální práce (aktivizace seniorů a obecně snížení rizika sociálního vyloučení a izolace na venkově) a prorodinných aktivit (řešení problému obtížné dostupnosti kvalitních služeb zaměřených na podporu rodin s malými dětmi).

Projekt se skládá ze 4 dílčích aktivit realizovaných příjemcem a jednotlivými partnery s finančním příspěvkem, přičemž RC Vikýrek, z.s. se zaměřuje na podporu prorodinných aktivit:

Projekt řeší problém obtížné dostupnosti kvalitních služeb zaměřených na podporu rodin s malými dětmi. Klade si za cíl zkvalitňování a rozšiřování služeb definovaných cílových skupin, aby byl vytvořen systém pro vzájemné doplňování a rozvoj aktivit.

Cílovou skupinu projektu tvoří:

 • rodiny s dětmi, partneři, matky i otcové na MD a RD,

 • jiné osoby, které mají svěřené nezletilé dítě v péči,

 • zájemci o jakoukoli formu náhradního rodičovství,

 • rodiny v krizi nebo rodiny, které řeší tíživé situace.

Místo realizace:
Olomoucký kraj (Vikýřovice, Zámek Třemešek – obec Dolní Studénky)
Bližší informace k projektu:
www.sumperskyvenkov.cz

 

2. Projekt "Hurá prázdniny"

EU.jpgReakce TI na výzvu z MPSV - Transparency International

Hurá prázdniny

Žadatel projektu

RC Vikýrek, z.s.

Sportovní 273, 788 13 Vikýřovice

IČ: 27008789

http://www.vikyrek.cz/

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015962

Částka: 433 437,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Místo realizace: Olomoucký kraj (Vikýřovice, zámek Třemešek – Dolní Studénky)

Cíl projektu

Cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a rodinného života cílových skupin poskytnutím péče o děti předškolního a mladšího školního věku v době letních prázdnin a po dobu uzavření MŠ na nepobytových táborech. Služba bude poskytována formou péče o děti na tzv. příměstských táborech, které budou probíhat pouze v pracovních dnech, a to v rozsahu 8,5hodin/den v lokalitě obce Dolní Studénky, Vikýřovice a v blízkém okolí, které umožní pravidelné dojíždění dětí z řad případných dalších zájemců. V obci Dolní Studénky zrealizujeme v roce 2021 a 2022 6 turnusů příměstských táborů pro věkovou kategorii předškolních dětí. Navážeme tak na služby místní základní školy, která pravidelně realizuje příměstské tábory pro děti mladšího školního věku. Péče o děti mladšího školního věku je tedy v obci velmi dobře zajištěna. Doplněním služby pro děti ve věku předškolním (po dobu uzavření MŠ) nabídneme komplexní službu pro rodiče dvou a více dětí v různých věkových kategoriích. Dalších 6 turnusů příměstského tábora pro děti mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ) zrealizujeme na území obce Vikýřovice, kde taktéž disponujeme pronajatými prostorami dostatečnými pro pořádání příměstských táborů.

Cílová skupina:

 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Hlavní přínosy projektu:

Hlavním přínosem projektu v regionu bude rozšířena možnost využití služby péče o dítě v době letních prázdnin/uzavřená MŠ, která dále vyvolá následující přínosy:

 • osobní přínosy (finanční přínosy) pro jedince definované v rámci cílové skupiny - profesní růst a naplnění vlastních ambicí, vyšší motivace a loajalita, zvýšení manažerských kompetencí
 • sociální přínosy - přínos pro rodinu - zlepšení kvality života, snížení stresu, efektivnější péče o děti, socializace dětí, naplnění rodinných plánů, stabilní rodinné příjmy
 • sociální přínosy - přínos pro společnost - eliminace negativních jevů
 • ekonomické přínosy, změna myšlení, výhody i pro zaměstnavatele - vyšší produktivita práce, nižší fluktuace a absence zaměstnanců
 • politické přínosy - podpora zaměstnanosti žen, podpora porodnosti, podpora rovných příležitostí žen a mužů

 

3. Projekt - Vybavení rodinného centra na Třemešku

Byli jsme podpořeni z MAS Šumperský venkov!

 

Náš projekt s názvem: Vybavení rodinného centra na Třemešku byl podpořen ze strategie CLLD MAS Šumperský venkov 2014-2020: „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“.

 

V rámci projektu podaného v dotační výzvě z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Šumperský venkov jsme pořídili:

sestavu nábytku, IT vybavení včetně příslušenství, vybavení pro přednáškovou činnost, dřevěné vybavení herny a textilní interiérové doplňky.

 

Čímž došlo k pořízení vybavení a zprovoznění RC na Třemešku.

 

www.sumperskyvenkov.cz

 

4. Nadace Sirius - ukončený projekt

V rámci projektu se budou uskutečňovat pravidelné workshopy a besedy, po celou dobu je i nabízena bezplatná psychologická poradna.

Ke stažení- 

1. Možnosti preventivní podpory rodin – zkušenosti rodinného centra Vikýrek; 

a

2. Katalog poskytovatelů sociálních služeb a odborníků na podporu rodin v Šumperku a okolí.